Zasady organizacyjne wypraw Klubu Wysokogórskiego w Lubinie

Wyprawy zgłaszane są do programu wypraw klubowych najpóźniej do końca marca każdego roku. Zgłoszenie wyprawy powinno zawierać:

  • cel i nazwę wyprawy,
  • leader,
  • kategorię wyprawy,
  • stopień trudności,
  • ilość i wymagane kwalifikacje osób,
  • czas wyprawy,
  • przewidywany koszt. 

Program jest korygowany w połowie każdego roku. Wyprawy ujęte w programie otrzymują od Klubu wsparcie organizacyjne, promocyjne i sprzętowe. Można występować o dotację finansową, jeśli będą pozyskane środki na ten cel z darowizn i dotacji.
Za organizację, przebieg i bezpieczeństwo na wyprawie odpowiedzialny jest leader (lub zespół organizacyjny). Relacje między uczestnikami mają charakter partnerski, a decyzje zapadają demokratycznie. Jednak w sprawach bezpieczeństwa decyzje leadera są wiążące i nie podporządkowanie się im powoduje podjęcie ryzyka dalszego działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Leader ma też prawo veta wobec decyzji uczestników wypraw naruszających zasady bezpieczeństwa w górach.
Wyprawy nie mają charakteru komercyjnego, nikt nie płaci za udział w wyprawie. Możliwy jest częściowy zwrot kosztów dla leadera jeśli nie realizuje on własnego celu, a  uczestniczy tylko jako kierownik wyprawy.
Każdy uczestnik wyprawy jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie gwarantujące transport helikopterem z rejonu działań w razie wypadku.
Każdy uczestnik wyprawy podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z zagrożeniami i ryzykiem związanym z uczestnictwem w wyprawie i uczestniczy w niej wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz, że aktualny stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w wyprawie. Leader przed rozpoczęciem wyprawy i podjęciem akcji górskiej jest zobowiązany sprawdzić prognozy meteorologiczne i odpowiednio do nich dostosować działanie w górach lub zrezygnować z wyprawy.
Uczestnicy wyprawy powinni uzyskać zgodę osób bliskich (małżonka, rodziców, opiekunów) na udział w wyprawie.

Obowiązkiem leadera jest zapewnienie odpowiedniego rozpoznania rejonu działania, ustalenia czasu i sposobu aklimatyzacji oraz ustalenie sposobu alarmowania służb ratunkowych w razie zaistnienia wypadku. Na wyprawie nie wolno nikogo zmuszać, czy stosować presji psychicznej do podjęcia działania przekraczającego aktualne możliwości zdrowotne i psychiczne uczestnika.
W przypadku objawów widocznych lub sygnalizowanych zachorowania szczególnie choroby wysokościowej lub wyczerpania, osłabnięcia lub doznania urazu, leader jest zobowiązany zapewnić opiekę osobie chorej lub poszkodowanej. Absolutnie zabronione jest pozostawienie takiej osoby bez opieki i pomocy.

Po zakończeniu wyprawy leader powinien przedstawić komunikat o osiągnięciach i relację z przebiegu wyprawy. Klub zapewnia zamieszczenie komunikatów i relacji wyprawowych na stronach internetowych i przesyła informację do członków Klubu. Może też być podjęta akcja promocyjna wyprawy i jej uczestników .